kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Det åbne land


Uden for byområderne, hvor der kun er spredt bebyggelse, er der oftest ikke lagt kloakledninger. De ejendomme, der ligger uden for kloakerede oplande, håndterer selv deres spildevand.

Mange ejendomme udleder spildevandet til en bundfældningstank, hvorfra der ledes til lokale dræn eller grøfter eller til nedsivning. Andre anvender samletanke, hvor spildevandet samles inden det køres til rensning på Lillerød Renseanlæg.

Spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser for spredt bebyggelse gælder for udledninger eller fælles udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE eller derunder.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Miljøbeskyttelsesloven
Miljømålsloven
Spildevandsbekendtgørelsen
Vandsektorloven