kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Sitemap


 Om spildevandsplanen


       Hvad reguleres i spildevandsplanen?


       Revision og tillæg


       Hvad er spildevand?


       Planperiode


       Succeskriterier


       Ordliste


 Strategi og fokus


       Kloakerings- og renoveringsprincipper


       Serviceniveau for oversvømmelser


       Klimatilpasning og forebyggelse


       Overløbsbygværker


 Grundlag


       Lovgrundlag


             Miljøbeskyttelsesloven


             Miljømålsloven


             Spildevandsbekendtgørelsen


       Plangrundlag


             Vandplaner


             Natura 2000


             Kommuneplanen


             Kommunens øvrige planlægning


 Recipientforhold


       Vandløb


       Søer


       Grundvand, vandforsyning og vandindvinding


 Spildevandsforhold


       Renseanlæg


             Lillerød Renseanlæg


             Lynge Renseanlæg


             Sjælsmark Renseanlæg


             Udledninger fra renseanlæg


             Fornyelse af udledningstilladelser


             Slambehandling


             Fremtidig struktur


       Kloakering i byområder


             Kloakeringsformer


             Blovstrød


             Lillerød


             Lynge og Uggeløse


             Vassingerød


             Forsvarets arealer


             Fælles privatkloak


       Planlagte tiltag


             Vandhandleplan


             Pilotprojekter


             Kloakrenovering


             Overvågning og varsling


       Det åbne land


             Rensekrav og -metoder


             Status


             Praksis for kloakering


 Tid og økonomi


       Aktivitetsplan


       Investeringsplan


       Priser


 Håndtering af regnvand, private


       Håndtering af overfladevand


       Afledning til kloak


       Udtræden af spildevandsforsyningen


 Retningslinjer og tilladelser


       Arealbehov og ekspropriation


       Nedsivning af vejvand


             Paradigme for nedsivning


       Fejltilslutninger


       Tømningsordning


       Tilslutningstilladelse - borgere


       Tilslutningstilladelse - virksomheder


       Udledningstilladelse


       Nedsivningstilladelse


       Byggemodninger


       Udmatrikulering


    

 Ansvar og pligter


       Kommunen


       Allerød Spildevand A/S


       Borgere


       Virksomheder


       Veje og parkeringsarealer


 Miljøvurdering


 Tillæg I til Spildevandsplan 2013


       Indledning


       Lovgrundlag og miljøvurdering


       Nye udstykninger


       Kloakeringer i det åbne land


       Rettelser i spildevandsplan 2013


       Økonomi


 Tillæg II til Spildevandsplan 2013


       Indledning


       Lovgrundlag


       Nye udstykninger


       Rettelser i spildevandsplan


       Økonomi


 Tillæg III til Spildevandsplan 2013


       Indledning


       Statusændring


       Lovgrundlag og miljøvurdering


       Afledning af spildevand og regnvand


       Lodsejere


       Privat rørlagt vandløb


       Økonomi


       Miljøvurdering


 Tillæg IV til Spildevandsplan 2013


       Indledning


       Lovgrundlag og miljøvurdering


       Rettelser til kloakoplande


       Kommende investeringer hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S


       Optagelse af Søgrøften og Lyngevejsgrøften som spildevandsteknisk anlæg


       Indlemmelse af 11 ejendomme i kloakeret opland


       Renovering af kloakken i Søparken-området.


 Tillæg VI til Spildevandsplan 2013


       Indledning


       Lovgrundlag


       Kloakopland MN5


       Berørte lodsejere


       Økonomi


       Tidsplan


       Miljøvurdering


       Rettelse til Tillæg IV til spildevandsplan 2013


 Tillæg V til Spildevandsplan 2013


       Indledning


       Lovgrundlag


       Kloakoplande VasNOE


       Berørte lodsejere


       Økonomi


       Tidsplan


       Miljøvurdering


       Godtgørelse ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak


       Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013